An Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta

Ba é an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (an Ghníomhaireacht) agus Comhairle Contae Fhine Gall a d'fhorbair an Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta agus a chuir i bhfeidhm é i Márta 2014, tugann sé deis d'úinéirí maoine, tógálaithe, forbróirí, ailtirí agus innealtóirí fógraí, iarratais agus deimhnithe comhlíontachta a chur isteach ar líneCuireann sé córas bainistíochta inmheánaí ar fáil chun fógraí a fhaightear ar líne agus ag an gcuntar in oifigí údaráis áitiúla a phróiseáil.

Toradh ar chomhoibriú agus ar chomhpháirtíocht rathúil idir an príomhúdarás áitiúil, Comhairle Contae Fhine Gall agus an Fhoireann Foinse Oscailte sa Ghníomhaireacht ab ea an chéad chéim den tionscadal a cuireadh ar fáil. Toisc amháin a chuir go mór le rath an tionscadail ná bainisteoirí contae agus cathrach agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil a bheith rannpháirteach sa bhord tionscadail i dteannta ionadaithe na gcomhpháirtithe tionscail ar nós CIE agus RIAI.

Luaitear sna Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú) 2014 gur cheart iarratas a dhéanamh ar Fhógra Tosaithe ar líne tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta. Tugann an córas sin deis d'úinéirí foirgneamh Deimhnitheoir Sannta agus Tógálaí Sannta a ainmniú le haghaidh na n-oibreacha forbartha. Ní mór gach páirtí a bheith cláraithe tríd an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta chun a gcodanna féin den doiciméad a líonadh isteach nó a shíniú.

Is éard atá sna Rialacháin Foirgníochta sraith ceanglas dlíthiúil maidir le dearadh agus tógáil foirgneamh nua, dearadh agus tógáil sínte agus athruithe ábhartha ar fhoirgnimh atá tógtha cheana agus athruithe áirithe ar úsáid foirgneamh atá ann cheana. Foráiltear sna Rialacháin Foirgníochta, i dtaca le foirgnimh, i leith sláinte, sábháilteachta agus leas daoine, agus i leith caomhnú breosla agus fuinnimh, agus i leith rochtain do dhaoine faoi mhíchumas.

An Córas

Ceapadh an córas ar shlí nua, ina dhá chuid: cuid tosaigh ina mbailítear an t-eolas agus cuid deiridh ina bpróiseáiltear an t-eolas rialaithe foirgníochta.

Tá an chuid tosaigh le fáil ar an suíomh Gréasáin www.localgov.ie (arna óstáil ag an LGMA) mar sheirbhís náisiúnta údaráis áitiúil. Is féidir, a bhuí ar an dearadh córais seo, foirmeacha / iarratais ar sheirbhísí údaráis áitiúil eile a cheapadh agus a chur leis an ardán feasta.

Ceapadh an córas lena chur ar fáil i gcéimeanna éagsúla sna míonna tar éis an chéad seachadta. Sna céimeanna forbartha eile sna chéad 18 mí eile tógfar ar an gcéim thosaigh chun córas bainistíochta um rialú foirgníochta iomlán a chur ar fáil mar aon le próiseas cigireachta spriocdhírithe bunaithe ar anailís riosca.

Déantar an córas a óstáil go lárnach ar bhonneagar comhsheirbhísí LGMA agus tugann sé sin an deis dúinn eilimintí riachtanacha an chórais a cheapadh agus a chur chun feidhme go gasta. Is féidir leis an gcóras leas a bhaint as na seirbhísí cúltacaíochta agus aisghabhála i gcás tubaiste a chuireann an Ghníomhaireacht ar fáil.

Gheofar eolas breise ag www.localgov.ie/