Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Catalóg seirbhísí

Tá an GBRÁ ag obair ar thionscadal chun na seirbhísí ar fad a sholáthraíonn na húdaráis áitiúla don phobal a chatalógú.


Soláthraíonn an earnáil rialtais áitiúil thart ar 1,000 seirbhís phoiblí. Tá an GBRÁ ag obair ar thionscadal náisiúnta chun catalóg chomhchoiteann amháin de na seirbhísí sin a sholáthar. 

Cuideoidh an chatalóg seirbhísí le heolas níos fearr a chur fáil don phobal faoi sheirbhísí na n-údarás áitiúil agus conas iad a rochtain. 

Cén dóigh a gcuirfear an tionscadal i gcrích? 

Tá an tionscadal á reáchtáil ag Foireann Thionscadal na Catalóige Seirbhísí ón nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ). Soláthraíonn Bord Cláir rialachas don tionscadal.

Rinne gach údarás áitiúil pointe aonair teagmhála a ainmniú chun cuidiú leis na GBRÁ an tionscadal a chomhordú. Déanfaidh an pointe aonair teagmhála:

 • Idirchaidreamh leis an bhfoireann tionscadail thar ceann a n-údaráis áitiúil 
 • Sonraí a bhailiú agus a athbhreithniú maidir le seirbhísí ina n-údarás áitiúil
 • Baill foirne na n-údarás áitiúil a choinneáil cothrom le dáta agus aiseolas a chomhordú 
 • Ionadaíocht a dhéanamh dá n-údarás i gceardlanna tionscadail

Buail leis an bhFoireann 

Foireann Thionscadal na Catalóige Seirbhísí

Geraldine Dunne, Bainisteoir Tionscadail PMO, gdunne@lgma.ie
Mary Hennessy, Ceannaire Tionscadail, mhennessy@lgma.ie

Bord an Chláir

 • Niall Healy, Stiúrthóir na Seirbhísí, Comhairle Contae Chorcaí (Cathaoirleach)
 • Cian Ó Lionáin, Príomhoifigeach, an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
 • Eamonn Hunt, Príomhfheidhmeannach Cúnta, GBRÁ
 • Sean Coughlan, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
 • Christine O’Grady, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Chill Dara 
 • Frank Guckian, Ceann na gCóras Faisnéise, Comhairle Chontae Ros Comáin.
 • Liam Ryan, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, Comhairle Contae Chorcaí
 • Eoin Doyle, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae an Chabháin

Nuashonruithe Tionscadail

Catalóga atá críochnaithe go dtí seo 

Is é an chéad chéim dár dtionscadal Catalóg Seirbhísí an Rialtais Áitiúil a chur i gcrích de réir an réimse fheidhmiúil i bhformáid excel. Tá an tasc sin críochnaithe againn anois do na seirbhísí poiblí lena n-áirítear: seirbhísí tithíochta, comhshaoil, pleanála, bóithre agus iompair, forbartha eacnamaíche, turasóireachta, fiontar áitiúil, páirceanna agus spásanna oscailte, seirbhísí leabharlainne, agus seirbhísí pobail.

Tá comhairliúchán le baill foirne na n-údarás áitiúil ina chuid thábhachtach dár dtionscadal maidir le cuidiú le seirbhísí poiblí a shainaithint agus cur síos a dhéanamh orthu.

Féach ar an Dréacht-Chatalóg Tithíochta anseo
Féach ar an Dréacht-Chatalóg Chomhshaoil anseo
Féach ar an Dréacht-Chatalóg Pleanála anseo
Féach ar an Dréacht-Chatalóg Bóithre agus Iompair anseo 
Economic Development Service Catalgue.xlsx (size 22.6 KB)Féach ar an Dréacht-Chatalóg Forbartha Eacnamaíche, Turasóireachta agus Oifigí Fiontar Áitiúil anseo
Féach ar an Dréacht-Chatalóg Páirceanna agus Spásanna Oscailte anseo
Féach ar an Dréacht-Chatalóg Seirbhísí Pobail anseo
Féach ar an Dréacht-Chatalóg Seirbhísí Leabharlainne anseo

Bainfear úsáid as an bhfaisnéis seo le hábhar a chur isteach i gcatalóg ar líne a bheidh inchuardaithe, in-íoslódáilte agus áisiúil.

Cad é an chéad rud eile?

Anois agus na Dréacht-Chatalóga curtha i gcrích againn do na seirbhísí thuas, táimid ag bogadh ar aghaidh go dtí seirbhísí ealaíon, cultúir, oidhreachta agus corparáideacha. Coinnigh súil amach do nuashonruithe!

Tuilleadh eolais

Más suim leat tuilleadh eolais a fháil faoin dóigh a bhfuilimid ag tabhairt faoi Thionscadal na Catalóige Seirbhísí agus an dóigh a bhfuil seirbhísí á gcatalógú againn, is féidir leat léamh faoinár dTreoir maidir leis an gCatalóg Seirbhísí anseo. 

Foilsímid nuashonruithe rialta chun tú a choinneáil ar an eolas faoin tionscadal. Is féidir leat iad sin a léamh thíos. 

Catalóg Seirbhísí Feasachán 1 - Samhain 2018
Catalóg Seirbhísí Feasachán 2 - Meitheamh 2019
Catalóg Seirbhísí Feasachán 3 - Nollaig 2019
Catalóg Seirbhísí Feasachán 4 - Meitheamh 2020

Seol tráchtanna ar bith chuig servicecatalogue@lgma.ie, le do thoil.