CCMA

CCMA

Is é Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA) an “guth ionadaíoch” don líonra bainistíochta rialtais áitiúil. Is iad a chomhaltaí ná Príomhfheidhmeannaigh na gComhairlí Contae agus Cathrach agus Príomhfheidhmeannaigh Cúnta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

Oibríonn an CCMA trí roinnt coistí seanbhunaithe, a bpléann gach ceann acu le réimse beartais ar leithligh mar seo a leanas:

 • Corparáideach
 • Eacnamaíoch, Fiontar, Pobal agus Cultúr
 • Timpeallacht, Athrú Aeráide agus Pleanáil Éigeandála
 • Airgeadas
 • Tithíocht agus Tógáil
 • Úsáid Talún agus Iompar
 • Uisce

Bíonn idirphlé ag gach Coiste, atá déanta suas de Phríomhfheidhmeannaigh agus de Stiúrthóirí Seirbhíse/Cinn Airgeadais na gComhairlí Contae agus Cathrach le bainisteoirí sinsearacha sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (DHPLG) agus le Ranna agus le heagraíochtaí ábhartha eile. Déanann an CCMA ionadaíocht ar a chuid comhaltaí ar choistí seachtracha, ghrúpaí stiúrtha agus eagraíochtaí agus forbraíonn seasaimh bunaithe ar fhianaise agus tugann aighneachtaí faoi chúrsaí ábhartha.

Tugann an Oifig um Bainistíocht Údaráis Áitiúil (OLAM), rannán sa Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) tacaíocht agus gníomhaíonn mar phointe teagmhála don GBRÁ. Tacaíonn OLAM leis an struchtúr coiste agus bíonn tionchar aige ar chlár oibre an Chumainn agus cuireann i bhfeidhm é trí thaighde spriocdhírithe agus trí dhea-chleachtas a roinnt.


CUSPÓIRÍ 

Socraítear cuspóirí straitéiseacha an CCMA ag Príomhfheidhmeannach an Chumainn - coiste ar a bhfuil ochtar comhaltaí; is iad sin ná Cathaoirleach CCMA, An Leaschathaoirleach, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí agus ceathrar Comhaltaí Príomhfheidhmeannaigh atá tofa. Bíonn tionchar ag an timpeallacht eacnamaíoch, pholaitiúil agus reachtaíochta a mbíonn an CCMA ag feidhmiú inti orthu agus is iad a gcuid cuspóirí ná:

 • Tionchar a imirt ar bheartas atá ag teacht chun cinn agus beartas na todhchaí a mbíonn éifeacht aige ar rialtas áitiúil agus é a mhúnlú trí phlé díreach le páirtithe leasmhara faoi raon ábhar éagsúil.
 • Gníomhú ar son an chórais le haghaidh na n-acmhainní riachtanacha, roghanna straitéiseacha a aithint atá le déanamh maidir le leithdháileadh acmhainní agus cumas an chórais a léiriú chun luach ar airgead a chinntiú
 • Léargas cruinn agus dearfach d’fhiúntas údarás áitiúil sa réimse phoiblí a fhorbairt trí thuiscint a chothú faoin raon leathan oibre a dhéanann údaráis áitiúla agus na saincheisteanna a stiúrann í agus a mbíonn tionchar acu uirthi
 • Fianaise a léiriú de dhea-chleachtas agus de nuáil san earnáil chun críocha tacú le forbairt níos leithne na gcleachtas sin mar shampla sna réimsí seirbhís chomhroinnte agus soláthar
 • Tacú le comhaltaí aonair an Chumainn
 • Déanamh cinnte go dtugtar faoi Chlár Oibre Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí agus go mbíonn tionchar dearfach intomhaiste aige trí Chomhaontú Pháirc Uí Chrócaigh a chur i bhfeidhm


AN CHAOI A N-OIBRÍONN SÉ SIN AR AN LÁTHAIR

Tríd an struchtúr coiste déanann an CCMA measúnú ar thionchar bhearta beartais faoi leith ar an earnáil údaráis áitiúil agus cuireann an méid sin in iúl. Bíonn sé mar bhonn eolais don seasamh a ghlacann an Cumann agus bíonn tionchar aige air. Bíonn Feidhmeannach an CCMA i gceannas ar na saincheisteanna lárnacha nach mór aghaidh a thabhairt orthu – saincheisteanna ‘Pictiúir Mhóir’/Ardleibhéil go príomha  Múnlaíonn sé sin clár oibre an CCMA agus na sé choiste.

Trí phlé struchtúrtha, ardleibhéil le páirtithe leasmhara lárnacha cuireann an CCMA ar aghaidh tuairimí measta an Chumainn. Is féidir an plé sin a dhéanamh trí:

 • Struchtúr na gCoistí
 • Idirphlé / cruinnithe iomlánaíocha leis an DHPCLG agus le ranna rialtais eile
 • Cruinniú idir Feidhmeannacht CCBC / Bainisteoirí Sinsearacha Roinne
 • An córas polaitiúil, e.g. le hAirí, Ardrúnaithe, Comhchoistí
 • Ionadaithe ar an CLBCC ag cruinnithe ar nós ar Bhord an NRA
 • Plé díreach le heagraíochtaí / gníomhaireachtaí eile e.g. EPA, RSA

I gcásanna inar bunaíodh grúpa, ag a bhfuil téarmaí tagartha sonracha, chun athbhreithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna arna n-aithint ag an Rialtas is gnách go gcuirfeadh an CCMA aighneacht faoi bhráid an ghrúpa atá i gceist agus go ndéanfaí plé díreach ina dhiaidh sin.  Áirítear le samplaí deireanacha plé le:

 • An Grúpa um Chur i bhFeidhm an Athbhreithnithe ar Éifeachtúlacht Rialtais Áitiúil
 • An Grúpa um Chur i bhFeidhm Athnuachan na Turasóireachta
 • Grúpa Athbhreithnithe GCC
 • An Meitheal Oibre Idir-rannach ar an gCáin Mhaoine Áitiúil

Oibríonn an CLBCC i gcomhpháirt le ranna agus rialtais chun reachtaíocht éifeachtach, sruthlínithe a fhorbairt e.g. cur i bhfeidhm NPPR, dearadh an Áireamhán Carbóin, agus, iniúchtaí i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta.  Mar ionadaithe ar bhainisteoirí údaráis áitiúil, tá an CLBCC ina bpáirtithe leasmhara lárnacha sna réimsí pleanáil, soláthar bonneagair, tithíocht, timpeallacht agus seirbhísí sláintíochta chomh maith le seirbhísí caithimh aimsire, cuimsiú sóisialta, cultúrtha agus turasóireachta agus dá bharr sin téann raon leathan eagraíochtaí i gcomhairle leo.  Ar bhonn neamhfhoirmiúil, forbraíonn an CLBCC comhghuaillíochtaí straitéiseacha le páirtithe leasmhara agus ceannairí tuairime, e.g. Chambers Ireland, IBEC, GCC, an Chomhairle Ealaíon, etc.  Aithníonn an CLBCC, roinneann agus foilsíonn dea-chleachtas le páirtithe leasmhara ábhartha trí haighneachtaí don Rialtas, ábhar faoi obair údarás áitiúil a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, cumarsáid inmheánach agus cumarsáid leis na meáin.


TEAGMHÁIL

Cathaoirleach CCMA: Jackie Maguire, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae an mí 
Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
An Oifig um Bainistíocht Údaráis Áitiúil (OLAM)
Teach Rialtais Áitiúil
35 – 39 Cé Usher
Baile Átha Cliath 8
ccma@lgma.ie