Forbairt Leabharlann

FORBAIRT LEABHARLANN

Tá Forbairt Leabharlann cuimsithe sa GBRÁ, agus an rannóg ag obair le húdaráis áitiúla agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun seirbhísí leabharlainne poiblí a fhorbairt in Éirinn.  

Is í Forbairt Leabharlann an comhairleoir agus an ghníomhaireacht fhorbartha náisiúnta do leabharlanna poiblí in Éirinn.  Bunaíodh Forbairt Leabharlann i 2012 laistigh den Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus leanann ar aghaidh le feidhmeanna an Chomhairle Leabharlann.

Mar atá sa leagtha amach san Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2012 (Aistriú Feidhmeanna chuig an gComhairle) Ordú 2012, seo a leanas feidhmeanna Fhorbairt Leabharlann:

An Straitéis Leabharlann Poiblí 2013-2017 le haghaidh Leabharlann Poiblí: Deiseanna do Chách: an leabharlann phoiblí mar thine adhainte d’fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha.

Le haghaidh breis eolais déan teagmháil le ball den Fhoireann Forbartha Leabharlann ag:

Forbairt Leabharlann
Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
35 – 39 Cé Usher
Baile Átha Cliath 8
info@lgma.ie