Gbrá Corparáideach

GBRÁ CORPARÁIDEACH

Bíonn cruinniú bliantúil ag Comhairle an Bhoird, atá déanta suas de gach Príomhfheidhmeannach ó Chomhairlí Contae agus Cathrach, agus toghann siad Bord. Tá 11 chomhalta ar an mBord - 8 Príomhfheidhmeannach i gComhairlí Contae nó Chathrach agus 3 ainmnithe ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil san Ord Forais.


COMHALTAÍ REATHA AN BHOIRD 

Owen Keegan – Cathaoirleach Bhord an GBRÁ; Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Peter Carey - Comhairle Contae Chill Dara 
Tim Lucey – Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chorcaí
Michael Walsh - Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach & Contae Phort Lairge
Seamus Neely - Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Dhun na nGall
Peter Hynes - Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Mhaigh Eo 
Moira Murell - Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chiarrai
Joe MacGrath – Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Thiobraid Árann
Barry Quinlan - Rúnaí Cúnta, An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil
Sarah Neary - An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil


FOIREANN BAINISTÍOCHTA SINSEARAÍ
Paul Dunne -an Príomhfheidhmeannach
Claire Gilligan – Príomhfheidhmeannach Cúnta
Eamonn Hunt - Príomhfheidhmeannach Cúnta
Paula Butler - Príomhfheidhmeannach Cúnta
Noeleen McHugh – Rúnaí Boird/AD agus Bainisteoir Corparáideach
Declan Keating - Bainisteoir Airgeadais 


NÓSANNA IMEACHTA UM SHOLÁTHAR EOLAIS DO BHAILL DEN OIREACHTAS 

  • Coimeádann an GBRÁ seoladh ríomhphoist tiomnaithe do bhaill den Oireachtas – Corporate@gbrá.ie
  • Déanfaidh an GBRÁ gach ceist ó bhaill den Oireachtas a admháil laistigh de 3 lá oibre
  • San admháil beidh na sonraí teagmhála don oifigeach a bheidh ag plé leis an gceist.  Déileálfar le gach ceist chomh luath agus is féidir, ach tabharfar freagra faoi 15 lá oibre tar éis go bhfaightear an cheist, ar a dhéanaí


SAORÁIL FAISNÉISE


Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) 1997, mar atá leasaithe ag an Acht um Shaoráil Faisnéise 2003, bunaítear trí cheart reachtúil nua:

  • Ceart dlíthiúil do gach duine chun rochtain a fháil ar fhaisnéis i seilbh comhlachtaí poiblí
  • Ceart dlíthiúil do gach duine chun cur faoi deara faisnéis oifigiúil maidir leis féin/léi féin a leasú áit a bhfuil sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
  • Ceart dlíthiúil chun fáthanna a fháil le cinntí a bhaineann leis an duine féin


Leis an Acht dearbhaítear cearta ball den phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil an oiread agus is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus an ceart chun príobháideachas ag daoine aonair.

Ullmhaíodh agus foilsíodh an leabhar tagartha thíos i gcomhréir le ceanglais alt 15 na n-Achtanna. Is é a chuspóir ná rochtain a éascú ar fhaisnéis oifigiúil i seilbh an GBRÁ trí struchtúir agus feidhmeanna an GBRÁ a leagan amach; na seirbhísí a sholáthraíonn siad agus conas is féidir leas a bhaint astu; cineálacha na dtaifead atá ina seilbh agus faoi conas is féidir iarratas a dhéanamh don GBRÁ faoi na hAchtanna FOI. Níl an lámhleabhar ceaptha le bheith ina cur síos údarásach ar ghníomhaíochtaí go léir an GBRÁ.

An Scéim Foilseachán faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014