Taighde agus Nuáil

TAIGHDE AGUS NUÁIL

Is é cúram an Rannán Taighde agus Nuála na taighde a dhéanamh ar riachtanais na hearnála sa todhchaí. Tá an Rannán freagrach as cuir chuige a chomhordú i dtreo táscairí feidhmíochta earnála a thomhas agus éachtaí earnála a chur in iúl. 

Seo a leanas a dhéantar sa rannán seo:

  • Taighde ar dhúshláin a bheidh os comhair earnáil an rialtais áitiúil sa todhchaí
  • Deiseanna a aithint um nuáil san earnáil
  • Cuir chuige fianaise-bhunaithe a fhorbairt i dtreo thorthaí taighde
  • Deiseanna a fhorbairt chun acmhainn bhainistíochta a mhéadú san earnáil
  • Taighde TFC a chur ar fáil faoi dheiseanna teicneolaíochta a d’fhéadfadh cabhrú leis an earnáil
  • Tacú leis an earnáil chun dea-chleachtas agus caighdeánú a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i bpróisis ghnó 


Braitheann an earnáil rialtais áitiúil ar shonraí fianaise-bhunaithe chun tionscnaimh bheartais agus athchóirithe a chur ar aghaidh. Mar chuid den athchóiriú rialtais áitiúil, glacann an GBRÁ, thar ceann an CLBCC cur chuige córasach i dtreo sonraí a bhailiú, a thiomsú, a mheasúnú agus a chur i láthair:

  • Forbraíodh an córas LGReturns mar chomhpháirtíocht idir an DHPLG agus GBRÁ chun tacú le tuairisceáin sonraí náisiúnta a iontráil agus a phróiseáil.
  • Éascaíonn LGReturns bailíochtú agus malartú sonraí idir earnálacha rialtais, údaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí rialtais.
  • Úsáidtear é le haghaidh réimse tuairisceán roinne lena n-áirítear bainistíocht feidhmíochta agus staitisticí tithíochta.
  • Tacaíonn an córas leis an tionscadal Bailithe Sonraí de chuid Chumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach (CLBCC), DHPLG agus GBRÁ agus soláthraíonn do ghabháil níos éifeachtaí sonraí, anailís agus rialachas sonraí níos láidre.


Oibríonn an GBRÁ leis an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNMI) chun na Táscairí Feidhmíochta do Rialtas Áitiúil a thiomsú agus a chur i láthair. Tugann na táscairí sin léargas maidir le comhlíonadh raon feidhmeanna ag údaráis áitiúla. Ar mhaithe le trédhearcacht agus freagrúlacht, scaipeadh fíghrafaic níos beaichte de na torthaí chuig gach údarás áitiúil.