Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Aistriú Seirbhísí Uisce

Tacaímid leis an gClár um Aistriú Seirbhísí Uisce agus aistriú seirbhísí uisce údaráis áitiúil go hUisce Éireann.

Tá páirt ghníomhach ag an Oifig um Aistriú Seirbhísí Uisce (WSTO) i mbainistiú an phróisis athraithe a bhaineann le haistriú seirbhísí uisce ó earnáil na n-údarás áitiúil go hUisce Éireann, ag déanamh ionadaíochta do leasanna na n-údarás áitiúil agus na foirne.

Oibríonn WSTO leis an earnáil, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus le páirtithe leasmhara eile, ag tacú le cur chun feidhme bheartas an rialtais maidir le haistriú seirbhísí uisce go hUisce Éireann.

Baineann sé sin le

  • Taighde a dhéanamh agus sonraí a bhailiú chun dúshláin atá ann mar thoradh ar an aistriú go hUisce Éireann a shainaithint, lena n-áirítear impleachtaí le haghaidh réamhphleanála, forbairt eacnamaíoch agus pinsean.
  • Páipéir straitéise a fhorbairt i ndáil leis an aistriú go hUisce Éireann go háirithe i ndáil le ceisteanna oidhreachta
  • Tacú le Coiste Seirbhísí Uisce CBCC
  • Freastal ar líonraí éagsúla rannpháirtíochta um aistriú, tacú leo agus iad a stiúradh
  • Pointe lárnach teagmhála don earnáil maidir le monatóireacht a dhéanamh agus tacaíocht a thabhairt do na húdaráis áitiúla i ndáil le ceisteanna faoi Chomhaontú Seirbhíse (CS) Uisce Éireann/na nÚdarás Áitiúil.
  • Ag obair go dlúth le hUisce Éireann maidir le tionscnaimh úra a thabhairt isteach agus cumarsáid leanúnach a éascú trí ghrúpaí réigiúnacha CS agus an Líonra Bainisteoirí um Athrú
  •  Tacú leis na húdaráis áitiúla i soláthar Uisce Tuaithe, lena n-áirítear forbairt seirbhíse comhroinnte amach anseo

Is iad seo a leanas roinnt samplaí de na tionscadail um athrú ar a ndearnamar bainistíocht agus a d’éascaíomar laistigh den earnáil:

  • Tionscadal párolla chun sonraí breise a chruthú le haghaidh sonraisc CS chuig Uisce Éireann
  • Tionscadal ragoibre lena soláthraítear faisnéis mhionsonraithe scagtha d’Uisce Éireann
  • Oibríomar leis an earnáil chun an treo straitéiseach don Straitéis Náisiúnta Saotharlann a fhorbairt.