Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Aistriú Seirbhísí Uisce

Tacaímid leis an gClár um Athchóiriú Seirbhísí Uisce agus aistriú na seirbhísí chuig Uisce Éireann.

Tá ról gníomhach ag an Oifig um Aistriú Seirbhísí Uisce (WSTO) i mbainistiú an phróisis athraithe a bhaineann le haistriú seirbhísí uisce ó earnáil na nÚdarás Áitiúil go hUisce Éireann, agus ionadaíocht á déanamh do leasanna na n-údarás áitiúil agus na mball foirne.

Oibríonn an WSTO le hearnáil na nÚdarás Áitiúil, leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, le hUisce Éireann agus le geallsealbhóirí eile, ag tacú le cur chun feidhme bheartas an rialtais maidir le seirbhísí uisce a aistriú chuig Uisce Éireann.

D’fhoilsigh an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, páipéar beartais ar Aistriú na hEarnála Uisce - Uisce Éireann - I dTreo Fóntas Seirbhísí Uisce Náisiúnta Rialáilte, faoi Úinéireacht Phoiblí ar 23 Feabhra 2021.

Áirítear ar obair an WSTO:

  • Freastal ar líonraí rannpháirtíochta aistrithe éagsúla, tacú leo agus iad a threorú, lena n-áirítear an Grúpa um Aistriú na Seirbhísí Uisce Poiblí (PWSTG).
  • Taighde a dhéanamh agus sonraí a bhailiú chun dúshláin mar thoradh ar an aistriú chuig Uisce Éireann a shainaithint agus a réiteach, lena n-áirítear impleachtaí do réamhphleanáil, forbairt eacnamaíoch, pinsin agus costais tréigthe.
  • Páipéir straitéise a fhorbairt maidir leis an aistriú go hUisce Éireann, go háirithe maidir le sean-saincheisteanna
  • Idirchaidreamh a dhéanamh le Coiste Uisce, Bainistíochta Dramhaíola, Comhshaoil agus Pleanála Éigeandála CCMA maidir le cúrsaí aistrithe uisce.
  • Lárphointe teagmhála don earnála maidir le monatóireacht a dhéanamh ar na húdaráis áitiúla agus tacaíocht a thabhairt dóibh i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le Comhaontú Seirbhíse Uisce Éireann/na nÚdarás Áitiúil.
  • Oibriú go dlúth le hUisce Éireann ar thionscnaimh úra a thabhairt isteach agus cumarsáid leanúnach a éascú trí ghrúpaí réigiúnacha comhaontaithe seirbhíse agus Líonra na mBainisteoirí um Athrú.