Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Tacaíocht eagraíochtúil

Tá eolas speisialaithe agus saineolas againn ar féidir leis na húdaráis áitiúla leas a bhaint astu le cuidiú lena gcuid oibríochtaí. 


Lenár gColún Tacaíochta Eagraíochtúla soláthraítear tacaíocht ghairmiúil d’údaráis áitiúla ina n-oibríochtaí inmheánacha agus tá sé mar aidhm leis forbairt an dea-chleachtais a fhorbairt laistigh den earnáil.

I measc cuid de na príomhréimsí ina soláthraíonn an GBRÁ tacaíocht tá bainistíocht acmhainní daonna, caidreamh tionsclaíoch, TFC, gnóthaí corparáideacha, airgeadas agus soláthar.

Bainistíocht acmhainní daonna

Soláthraímid treoir agus comhairle do na húdaráis áitiúla ar réimse iomlán ceisteanna acmhainní daonna, lena n-áirítear tionchar na reachtaíochta agus ceart fostaíochta.

Déanaimid tacaíochtaí, tionscnaimh agus cuir chuige a chomhordú chomh maith chun cleachtais acmhainní daonna a éascú ar fud na hearnála agus tugaimid comhairle maidir le cúrsaí um chomhlíonadh agus ceisteanna amhail comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú.

Oibrímid leis na húdaráis áitiúla chun Straitéis Daoine a fhorbairt d’earnáil na nÚdarás Áitiúil agus táimid ag tacú lena cur chun feidhme. Féachtar leis an straitéis le lucht oibre spreagtha tiomanta a chumhachtú a sholáthróidh seirbhísí cáilíochta do shaoránaigh.

Bainistíocht párolla agus daoine

Bainistíonn an GBRÁ na córais bogearraí cúloifige a úsáidtear san earnáil rialtais áitiúil le haghaidh bogearraí bainistíochta párolla agus daoine.

Caidreamh tionsclaíoch

Is é an GBRÁ an príomhghuth ar thaobh na bainistíochta maidir le ceisteanna trasearnála le baill foirne údaráis áitiúil agus comhlachtaí ionadaíocha.

Cuidímid chomh maith leis na húdaráis áitiúla i dtaighde, ullmhú agus seoladh idirbheartaíochta agus plé le ceardchumainn agus cumainn ball foirne ar an leibhéal áitiúil.

Soláthraímid ionadaíocht ghairmiúil d’údaráis áitiúla ag imeachtaí tríú páirtí, lena n-áirítear Breithnithe agus Idir-Réiteach an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre, próiseas idirghabhála, eadrána nó breithnithe na Cúirte Oibreachais nó próiseas comhaontaithe idirghabhála, eadrána nó breithnithe eile.

Foghlaim agus forbairt

Soláthraímid treoir, comhairle agus tacaíocht d’údaráis áitiúla maidir le conas aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar riachtanais foghlama agus forbartha a bhfostaithe chun spriocanna oibriúcháin amach anseo a bhaint amach agus chun acmhainneacht a lucht oibre a uasmhéadú.

Sláinte agus sábháilteacht

Soláthraímid comhairle, faisnéis, agus treoir chun tacú leis an earnáil ardfheidhmíocht a bhaint amach maidir le sláinte agus sábháilteacht, tugaimid cúnamh maidir le comhlíonadh na reachtaíochta agus cinntímid cur chun feidhme leanúnach agus príomhshruthú an dea-chleachtais.

TFC

Déanann an GBRÁ tacaíocht a fhorbairt, a fháil, a choimeád agus a sholáthar le haghaidh roinnt córais inmheánacha TFC atá in úsáid san earnáil rialtais áitiúil.

I measc cuid de chórais an GBRÁ atá á n-údarás faoi láthair san earnáil rialtais áitiúil tá:

  • Clár na dToghchóirí, a éascaíonn cothabháil chúloifige an Chláir Toghthóirí i ngach údarás áitiúil
  • 'Check the Register’, feidhmchlár ar líne trínar féidir leis an bpobal a gclárú toghcháin féin a sheiceáil.
  • ‘LGReturns’, a thacaíonn leis na húdaráis áitiúla in iontráil agus próiseáil tuairisceán náisiúnta sonraí.
  • Córas Taistil agus Cothaithe, trínar féidir le baill foirne a n-éilimh taistil agus chothaithe a chur isteach lena bhfaomhadh.

Gnóthaí corparáideacha agus soláthar

Tá foirne againn a oibríonn leis na húdaráis áitiúla i ndáil le gnóthaí corparáideacha agus cúrsaí soláthair. Áirítear leis sin comhairle a thabhairt maidir le ceisteanna amhail cosaint sonraí agus saoráil faisnéise, rannpháirtíocht le comhaltaí tofa, freagrachtaí soláthair agus dea-chleachtas.

Airgeadas

Oibríonn an GBRÁ le hearnáil na n-údarás áitiúil agus go seachtrach leis an rialtas agus le dreamanna eile i dtaca le cúrsaí airgeadais rialtais áitiúil. Bainistímid na córais TFC um bainistíocht airgeadais cúloifige a úsáidtear san earnáil rialtais áitiúil chomh maith.